Novice in obvestila

OBVESTILO – VKLJUČITEV V ORGANIZIRAN ODVOZ ODPADKOV

OBVESTILO–VKLJUČITEV V ORGANIZIRAN ODVOZ ODPADKOV

V Uradnem listu RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014 je bil objavljen Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci, ki določa obvezno uporabo storitev za vse uporabnike storitev javne službe.

Uporabnik storitev javne službe je v skladu z 11. členom citiranega odloka vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb, pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ter pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje

zlasti dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetniki odpadkov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so prav tako za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe. Odlok v navedenem členu določa tudi, da mora izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja, prepustiti komunalne odpadke izvajalcu javne službe in z njim skleniti pogodbo o zbiranju komunalnih odpadkov.

Z vključitvijo v organiziran odvoz odpadkov imate gospodinjstva tako možnost do zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov, koriščenja ekoloških otokov, zbiranja papirja od vrat do vrat, zbiranja embalaže od vrat do vrat (rumena vreča), zbiranja kosovnih odpadkov na klic, zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov ter koriščenja Centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica.

V skladu z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), ki zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov določa kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja in glede na sprejet Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci (Ur. l. RS, št. 46/14) bomo po pridobljenih podatkih iz Centralnega registra podatkov in prejetem seznamu vključenih gospodinjstev v organiziran odvoz mešanih komunalnih odpadkov, ki nam ga bo posredoval izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov pozvali gospodinjstva, ki še niso vključena v odvoz odpadkov, da pristopijo k organiziranemu odvozu mešanih komunalnih odpadkov.

Obenem obveščamo vsa gospodinjstva, ki so že vključena v organiziran odvoz mešanih komunalnih odpadkov, da boste glede na sprejet standard zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v prihodnjih dneh prejeli dodatnih 12 vreč za zbiranje mešane embalaže (rumene vreče), ki so že vključene v ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Župan občine

        Edvard MIHALIČ

Preberi več