Novice in obvestila

Monografija občine Rogašovci

MONOGRAFIJA OBČINE ROGAŠOVCI "OD LEDAVSKEGA JEZERA DO SOTINSKEGA BREGA

 Občina Rogašovci se je v lanskem letu prijavila na javni poziv LAS GORIČKO, Načrt izvedbenih projektov Lokalne akcijske skupine Goričko za območje občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina za leto 2012.

V okviru Lokalne razvojne strategije za obdobje 2007-2013 se je občina prijavila v program 3, Trajno varovanje narave in kulturne dediščine k ukrepu Ohranjanje ljudskega izročila s ciljem zbiranjem ljudskega izročila ter podatkov o naravni in kulturni dediščini ter ustvarjanje podatkovne baze za nadaljnjo obdelavo s projektom »OD LEDAVSKEGA JEZERA DO SOTINSKEGA BREGA«.

Projekt je bil finančno ovrednoten na 18.090,00 EUR, to je 14.472,00 upravičenih stroškov, od tega 85% upravičenih sredstev (kar znaša 12.301,20 EUR) prispeva LEADER, torej Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, izvajalec – občina Rogašovci pa prispeva k projektu 5.788,80 EUR.

V projektu je bilo natisnjenih 1000 kom predstavitvene edicije »OD LEDAVSKEGA JEZERA DO SOTINSKEGA BREGA«. Partnerja v projektu sta bila Turistično društvo Rogašovci in Gor turizem d.o.o. Rogašovci.

Projekt se je začel izvajati meseca januarja 2013, končuje pa se s septembrom 2013.

V publikaciji, ki je natisnjena v slovenskem jeziku so opisane občinske znamenitosti, opisane naravna in krajinska pestrosti pokrajine, gospodarstvo občine, občinski utrip lokalnega prebivalstva, geografska in zgodovinska podoba občine, demografske značilnosti, turizem, kultura in razvojni projekti.

Z izdelano publikacijo je občina Rogašovci pridobila strokovno gradivo, ki obširneje predstavlja zgodovina tega območja, naravno in kulturno dediščino, ohranjanje le-te ter ohranjanje in varovanje tradicije, ki se prenaša iz roda v rod.

Fotografija0121

Obvestilo o spremembi načina obračuna storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Cenjene občanke in občani Občine Rogašovci,

s 1. januarjem 2013 je v vaši občini začel veljati nov standard ravnanja z odpadki, o čemer smo vas med drugim obvestili na hrbtni strani položnic za ravnanje z odpadki za mesec december 2012.

Nov standard pomeni poleg novih frekvenc pri zbiranju in odvozu mešanih komunalnih odpadkov tudi uveljavitev novih cen zbiranja komunalnih odpadkov, kjer sledimo načelu »povzročitelj plača«, ki je vtkano v evropsko in slovensko okoljsko zakonodajo. To pomeni, da so v novo ceno zbiranja komunalnih odpadkov vključene tudi storitve, ki jih je doslej namesto občanov plačevala občina neposredno iz občinskega proračuna(ravnanje z ločenimi frakcijami v zbirnem centru, odvoz kosovnih odpadkov ter zbiranje nevarnih odpadkov s pomočjo premične zbiralnice), kar ni bilo skladno z veljavno zakonodajo. V dosedanjo mesečno ceno zbiranja odpadkov za občane je bil namreč vključen le zabojnik za mešane komunalne odpadke in zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih.

Občinski svet občine Rogašovci je že na svoji seji dne 24.06.2010sprejel oziroma potrdil Sklep o novih cenah zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, na osnovi katerega je bilo pridobljeno tudi strokovno mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ker je do 31.12.2012 veljala Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, novih cen nismo mogli uveljaviti, kakor tudi ne želenega standarda ravnanja s komunalnimi odpadki v vaši občini.

S 1.1.2013 pa je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012 in 109/2012), ki določa metodologijo za oblikovanje cen in način obračuna za uporabnike na položnicah. V skladu s to metodologijo in z novim standardom ravnanja z odpadki v vaši občini tako z mesecem januarjem prehajamo na nov način obračuna zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, to je obračun na kg opravljene storitve. To pomeni, da vam bodo v posameznem mesecu zaračunani različni zneski za zbiranje odpadkov in sicer na osnovi dejansko zbranih komunalnih odpadkov v posameznem mesecu v vaši občini.Ker zbrane količine vseh komunalnih odpadkov nihajo, bo med meseci različna zaračunana količina v kg in s tem tudi zneski na položnicah. Mesečno se bodo na položnici torej spreminjali tudi zneski za zbiranje odpadkov, česar doslej niste bili vajeni, saj je bila mesečna cena za zbiranje odpadkov na položnici fiksna. Glede na zbrano količino mešanih komunalnih odpadkov so se spreminjale le postavke za obdelavo in odlaganje odpadkov, ki jih zaračunavamo v imenu in za račun podjetje CEROP d.o.o.
Na vaših položnicah se bodo odslej naprej pojavljale tri različne postavke in količine za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki:

1. Količina zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov, določenih z Uredbo, kjer gre za zbrane količine vseh odpadkov v vaši občini v posameznem mesecu (mešani komunalni odpadki, ločeno zbrane frakcije določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov).
2. Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov, predana v obdelavo podjetju CEROP d.o.o.
3. Količina ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki gredo v odlaganje in predstavljajo akontativno 90 % vseh količin mešanih komunalnih odpadkov, predanih v obdelavo.

Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. vam bo uporabnikom kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z metodologijo iz Uredbe, izraženo v EUR/kg, zaračunalo sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. To pomeni, da se bo mesečno zbrana skupna masa komunalnih odpadkov v vaši občini razdelila na skupni mesečno zbrani volumen in se razdelila med posamezne uporabnike glede na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

Za dodatne informacije glede storitve zbiranja obiščite našo spletno stran www.saubermacher-komunala.si, nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , nas obiščite na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti ali nas pokličite na telefonsko številko 02/526-84-50.

Za pojasnila glede storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov dobite več informacij v CEROP d.o.o., na telefonski številki 02/ 526 83 22.

Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek pri ločenem zbiranju odpadkov v preteklosti in vas v želji, da bi skupaj še naprej ustvarjali zdravo okolje, za vas in skupaj z vami, lepo pozdravljamo.

Murska Sobota, januar 2013

Saubermacher&Komunala Murska Sobota
Direktor:
Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.

Preberi več

Pomoč družini na domu

S 1.1. 2013 je izvajanje socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« v občini Rogašovci prevzela DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci, Puconci 79, 9201 Puconci. Zavod nudi izvajanje storitev v okviru pomoči na domu in izvajanje storitev socialnega servisa.


Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
• osebe, starejše od 65 let
• osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu
• druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege
• kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja
• hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju

Socialna oskrba na domu obsega:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
• gospodinjsko pomoč
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov


Cena storitve za uporabnika znaša 6,00 EUR na efektivno uro, subvencijo v višini 8,88 EUR na efektivno uro pa prizna občina Rogašovci. Storitev pomoč na domu izvaja socialna oskrbovalka Andrejka HAJDINJAK, strokovno vodenje izvaja in koordinira Brigita RECEK, univ. dipl.soc.del.
Za informacije glede same storitve, sklenitve dogovora o izvajanju storitve, informacij glede skrbi za vašega starostnika ali le če si želite pogovora in razbremenitve stiske ob skrbi za vašega starostnika, se obrnite na telefonsko številko 041 969 010 ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


Uradne ure za stranke v občini Rogašovci bodo ob četrtkih med 8:00-10.00 uro v prostorih Občinske uprave občine Rogašovci (mansarda OŠ Sveti Jurij ).

Kam z biološkimi odpadki

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) predpisuje za gospodinjstva od 1.7.2011 naprej strogo ločevanje biološko ragradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov. Z udejanjanjem navedenega predpisa bomo prispevali k doseganju okoljskih ciljev, h katerim se je zavezala Slovenija ob vstopu v Evropsko unijo.

Več prispevkov

  1. Rejništvo