Proračun občine

Zaključni račun proračuna občine za preteklo leto.
Predlog proračuna občine za prihodnje leto.
Veljavni proračun občine in vse njegove spremembe za tekoče leto.
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna.
Proračun za občane (poenostavljena različica proračuna, razumljiva tudi laikom).